* این باخت باعث شد كه ابومسلم واقعا به خودش بیاد تا دیر نشده !!!