تأسف یک هوادار دوشنبه 18 دی 1391
واقعا برای مدیران فنی تیم متأسفام.حالا که تیم داره خوب نتیجه میگیره برای پول روی سر هم پریدن!