مهم بازی با دل و جونه چهارشنبه 20 دی 1391
مهم نیست به استقلال ببازیم یا چند تا گل بخوریم مهم این است که تیم با جون و دل بازی کنه. یک هوادار