اظهار امیدواری برد بازی چهارشنبه 18 بهمن 1391
امیدوارم بچه ها بازی فردا مقابل اتکای گلستان رو ببرند و با دست پر برگردند. ما که براشون دعا میکنیم.