باز گله از صداسیما پنجشنبه 19 بهمن 1391
به مسئولین باشگاه میگم که بابا خساست نکنید و به صدا و سیمای استان یک پولی بدید تا بازی ها را زنده پخش کنند.