ابومسلم یادآور خاطرات قدیم پنجشنبه 24 اسفند 1391
به نظر من باشگاه باید با قاطعیت به کار خودش با همین اسم ادامه بده، فقط اسم ابومسلمه که یاد اور تمام خاطرات قدیم هست، نه چیز دیگه... معین