اظهار تأسف یک هوادار پنجشنبه 24 اسفند 1391
واقعا من به‌ عنوان یک مشهدی از نتایج و وضعیت ابومسلم تاسف می‌خورم! پس کی به وضعیت این تیم رسیدگی می‌شه؟