ابومسلم، هویت فوتبال مشهد یکشنبه 27 اسفند 1391
نام باشگاه ابومسلم مثل شناسنامه هویت فوتبال این شهر است و نباید تغییرش بدهیم‌. ابومسلم تا ابد ابومسلم خواهد بود.