گلایه ی یک هوادار یکشنبه 11 فروردین 1392
چقدر دیگه ما باید تو مشهد جشن صعود و قهرمانی تیم های دیگه رو ببینیم؟