اگر درست باشد، موافقم پنجشنبه 15 فروردین 1392
اگر این مطالبی که در باره ابومسلم خراسانی میگن، درست باشد بایستی عوض شود. منم نیز خواهان تغییر نام هستم.