درخواست بکارگیری مربی موفق شنبه 7 اردیبهشت 1392
تو روخدا یك مربی با كارنامه و موفق مثل اكبر اقارو بیارین دست از سر این مربیای بی كارنامه و ناموفق بردارید