تو رو خدا سریع تر تكلیف مالكیت و سرمربى را مشخص كنید.هواداران خسته شدند.