ضرورت حمایت مالی از تیم سه شنبه 4 تیر 1392
متاسفانه مشهد یک شرکت قدرتمند صنعتی ندارد تا از ابومسلم حمایت مالی کند تا به لیگ برتر بیاید و نتایج خوبی هم بگیرد