منتظر ابومسلم لیگ برتریم چهارشنبه 9 مرداد 1392
انشالا همه منتظریم ابومسلم تو لیگ برتر ببینیم