خدا رو 100 هزار مرتبه شکر دوشنبه 11 شهریور 1392
خدا رو 100 هزار مرتبه شکر . انشالله با آقای حنطه بیایم لیگ برتر و قدرت ابومسلم رو نشون بدیم.