تو رو خدا با صدا و سیما جهت پخش زنده بازى ها هماهنگى كنید. هواداران ابومسلم كه در شهرهاى دیگر هستند چه گناهى كردند كه از دیدن بازى ها محروم اند؟