درخواستی از خداداد عزیزی دوشنبه 6 آبان 1392
آقای خداداد از شما می‌خواهیم همین‌طور که با یک گل ایران را جهانی کردی، بومسلم رو هم لیگ برتری کنی