بهترین پزشک باشگاه تا کنون دکتر سلطانی بوده چرا از او تقدیر نمی کنید؟