مرد در شهر نبودی انگار.... چهارشنبه 20 فروردین 1393
« مرد در شهر نبودی انگار » سقوط ابومسلم به لیگ دسته 2 که حاصل درایت ؛ دلسوزی و ... مسئولین استان به ویژه شهرستان مشهد است را ... .  چه بگویم نتوان گفت غم دل به عیان ....