سقوط ابومسلم کمر مرا شکست... پنجشنبه 21 فروردین 1393
روز 19فروردین شاید برای همه خوب بود چون خراسان لیگ برتری شد ولی برای من اینجوری نبود سقوط ابومسلم کمر مرا شکست...