هوالعشق... انشااله به دور از رانت و باند بازی و راه افتادن سریع تیمهای پایه ...