سلام، چرا بازیهای ابومسلم وپیام پخش مستقیم نمیشود؟؟؟