سلام، آقا چرا امتیاز تیمها معلوم نیست ؟؟!! کپی تون ناقص بوده !!!