وعده دیدار ما ورزشگاه تختی جمعه 8 اسفند 1393
دوشنبه 11 اسفند 93 وعده ما هواداران ابومسلم در حمایت از تیم اول شهرمون در ورزشگاه تختی مقابل شهرداری زنجان ....