ابومسلم دوستت داریم ... جمعه 8 اسفند 1393
اول بشی  ، اخر بشی ، ابومسلم دوستت داریم ، هیچ وقت تنهات نمی گذاریم  ، بین همه تیمها عشق است ابومسلم ...