تبریک برای پیروزی در خانه پنجشنبه 27 فروردین 1394
سلام . تبریک میگم این برد در مقابل استقلال ،، ٰ اما ما هواداران خیلی بیشتر از اینها انتظار داریم از ابومسلم بزرگ ٰ ،، به امید پیروزهای پی در پی مشکی