سلام به نظر من تیم فوتبال ابومسلم خراسان را استانداری باید احیا کند.