من سید شهریار بهنام وزنه بردار 19ساله تیم ملی هستم و طرفدار ابومسلم خراسان...