ابومسلم تو قلب ماست دوشنبه 10 خرداد 1395
 ابومسلم دوستت داریم ، هیچ وقت تنهات نمی گذاریم تو قلب ما هواداران جای داری تا ابد ....