خراسان پشت ابومسلم یکشنبه 26 اردیبهشت 1395
تبریک به مردم خراسان بزرگ ، که نام ابومسلم را زنده نگه داشتید .  به امید بازگشت ابومسلم واقعی