بازگشت ابومسلم پنجشنبه 8 مهر 1395
ما هواداران فوتبال خراسانی ، خواهان بازگشت تیم محبوبمان ابومسلم هستیم ، حتی شروع از لیگ های پایین ، به امید بازگشت مشکی ایران