تبریک به همه هواداران جمعه 15 اردیبهشت 1396
ماندن سیاه جامگان در لیگ برتر مرهمی است بر زخم هواداران ابومسلم ، به امید بازگشت مشکی واقعی